Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III

Xin Quý Tạp chí cho biết tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III được quy định như thế nào?

 

Trả lời: Tại Điều 6 Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22 /12 /2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Di sản văn hóa quy định tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III, như sau:

1. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch hằng năm về nhiệm vụ chuyên môn bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được giao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng hồ sơ hiện vật, hồ sơ di tích, hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đạt các tiêu chuẩn khoa học; phân tích, xác định sơ bộ giá trị của hiện vật, di tích, di sản văn hóa phi vật thể phù hợp với các kết luận khoa học đã được công nhận để chuẩn bị cho việc quyết định nhập hiện vật vào kho bảo quản hoặc đăng ký hiện vật vào sổ kiểm kê bước đầu; lập danh mục và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể;

c) Kiểm tra, đánh giá tình trạng hiện vật, đề xuất kế hoạch bảo quản, tu bổ, sắp xếp hiện vật trong kho bảo quản theo hệ thống đúng quy định;

d) Tham gia xây dựng các đề cương thiết kế trưng bày giới thiệu di sản văn hóa; phương án tu bổ, tôn tạo di tích và xây dựng mới, sửa chữa bảo tàng; đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;

đ) Tham gia xây dựng nội dung và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại bảo tàng, di tích;

e) Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực di sản văn hóa;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

b) Nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

c) Có năng lực phân tích, tổng hợp những vấn đề được giao tham mưu, quản lý;

d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng III:

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng IV hoặc tương đương từ đủ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/2/2022. 

DƯ NGỌC BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 492, tháng 3-2022

 

ĐỌC NHIỀU

 • Nhận diện điện ảnh chậm

  Nhận diện điện ảnh chậm

 • Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên 2024: “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”

  Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên 2024: Nhiều trải nghiệm hấp dẫn

 • Lễ trao giải và khai mạc Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ lần thứ I - năm 2023

  Trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ I - năm 2023

 • Đường sách Thành phố Thủ Đức - Điểm hẹn thú vị

  Đường sách Thành phố Thủ Đức - Điểm hẹn thú vị

 • Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (Lý Nhân, Hà Nam)

  “Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương – Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch”

 • ;