Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện cấp tỉnh

Xin Quý báo cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện cấp tỉnh được quy định như thế nào?
 

Trả lời: Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện cấp tỉnh được quy định như sau:

Thư viện cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 11, Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hằng năm của thư viện cấp tỉnh trình Giám đốc Sở VHTTDL phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý văn hóa thuộc Sở VHTTDL  tham mưu cho Giám đốc Sở VHTTDL trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn;

3. Hướng dẫn các thư viện công cộng trên địa bàn thực hiện quy định, định hướng, chỉ đạo về công tác thư viện của cơ quan quản lý nhà nước về thư viện ở trung ương và địa phương. Tham gia phát triển mạng lưới thư viện, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện và tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập thư viện trên địa bàn;

4. Tham gia xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thành văn, tài liệu cổ quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt của địa phương; các tài nguyên thông tin xuất bản tại địa phương, viết về địa phương hoặc do nhân dân địa phương sáng tạo;

5. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện xã hội hóa, vận động thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật;

7. Đánh giá hoạt động thư viện, nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của người sử dụng;

8. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; xây dựng tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số theo quy định của pháp luật;

9. Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thư viện, các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài nguyên thông tin, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do tổ chức nước ngoài tài trợ theo quy định của pháp luật;

10. Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

11. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của thư viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở VHTTDL;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở VHTTDL giao.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12 /2021.

 

DƯ NGỌC BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 477, tháng 10-2021

 

 

ĐỌC NHIỀU

 • Nhận diện điện ảnh chậm

  Nhận diện điện ảnh chậm

 • Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên 2024: “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”

  Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên 2024: Nhiều trải nghiệm hấp dẫn

 • Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển du lịch

  Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển du lịch

 • Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Năm Du lịch Quốc gia 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

  Tập trung triển khai kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

 • Đường sách Thành phố Thủ Đức - Điểm hẹn thú vị

  Đường sách Thành phố Thủ Đức - Điểm hẹn thú vị

 • ;