Kiên Giang: Huyện Giang Thành tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với Công tác Gia đình năm 2023

Ngày 17/11/2023 Ban chỉ đạo (BCĐ) Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với Công tác Gia đình huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với Công tác Gia đình năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, BCĐ huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn tổ chức triển khai đăng ký thực hiện, bình xét các danh hiệu văn hóa trong năm 2023. Việc thực hiện các nội dung và phong trào được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện. Kết quả năm 2023 có 6.691/7.526 hộ được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt tỷ lệ 92,49%, số hộ Gia đình văn hóa 3 năm liền là 2.570 hộ, biểu dương khen thưởng cho 124 hộ gia đình có nhiều đóng góp trong khu dân cư; 26/29 ấp được công nhận danh hiệu "Ấp văn hóa", đạt tỷ lệ 89,65%; có 4 ấp tiêu biểu 3 năm liền (Ấp Trà Phô, Trà Phọt xã Phú Mỹ; ấp Mẹt Lung, Đồng Cơ xã Vĩnh Phú); 74/75 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", đạt 98,66%.

BCĐ đã triển khai công tác gia đình lồng ghép với nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan, đơn vị. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Hội LHPN huyện tham gia Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2023 tại huyện Giồng Riềng với 4 hộ gia đình tham gia 4 phần thi, đạt giải Nhì môn đá bóng vào cầu môn; hướng dẫn ra mắt câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững- mô hình thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ; tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại xã Phú Lợi. Toàn huyện hiện nay có 1 CLB gia đình hạnh phúc, với 30 thành viên (xã Phú Mỹ); 5 CLB gia đình phát triển bền vững (Vĩnh Phú, Tân Khánh Hòa, Phú Lợi, Vĩnh Điều) với 80 thành viên, trong đó có 2 CLB gắn với mô hình thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ; 2 CLB không BLGĐ (Phú Lợi) với 40 thành viên, 5 địa chỉ tin cậy cộng đồng và đường dây nóng ở các xã.

Các mô hình về CLB gia đình hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của gia đình và xã hội như giảm dần các tệ nạn xã hội, tăng cường vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống, kịp thời động viên, cổ vũ người tốt, việc tốt trong thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc PCBLGĐ, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Kết thúc Hội nghị  BCĐ khen thưởng, biểu dương cho 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình năm 2023. n

 

HẢI YẾN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 552, tháng 11-2023

;