Hà Tĩnh: Ban hành kế hoạch triển khai xây dựng đô thị văn minh

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 10/8/2023 về việc triển khai xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm triển khai đồng bộ và hiệu quả việc thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận và công nhận lại phường, thị trấn, thành phố, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; đồng thời khuyến khích, vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực đô thị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc triển khai và đánh giá công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh đảm bảo thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan; thực hiện nội dung “100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” trong các bộ tiêu chí công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2023, 100% phường, thị trấn, thành phố, thị xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh của địa phương mình; 100% người dân trên địa bàn đô thị được tiếp cận nội dung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn minh qua các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp. Năm 2023, 50% phường, thị trấn hoàn thành cơ bản 9 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Phấn đấu năm 2024, 100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Kế hoạch cũng đề ra 7 nhiệm vụ thực hiện. Cụ thể: (1) triển khai công tác tuyên truyền; (2) tổ chức tập huấn, triển khai các nội dung thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn cho các tổ chức, cá nhân liên quan; (3) hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí và các trình tự, thủ tục xét công nhận, công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh; (4) kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung tiêu chí xây dựng phường, thị trấn, thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh theo kế hoạch đăng ký xây dựng hằng năm; (5) tổ chức công nhận và công nhận lại phường, thị trấn, thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh đảm bảo quy trình, điều kiện theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; (6) tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hằng năm và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào xây dựng đô thị văn minh; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, cả năm theo quy định; (7) xây dựng bộ thủ tục hành chính về công nhận, công nhận lại phường, thị trấn và thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh.

 

NGUYỄN NGA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 543, tháng 8-2023

;