Triển khai Pháp lệnh đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện

 

Ngày 28/4/2022, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 98/QĐ-TANDTC ban hành Kế hoạch triển khai Pháp lệnh đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện.

Mục đích của kế hoạch là: xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, giữa Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, bộ, ngành có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thi hành Pháp lệnh kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, giữa Tòa án nhân dân tối cao với Chính phủ và các bộ, ngành trong việc triển khai thi hành Pháp lệnh. Nâng cao nhận thức về Pháp lệnh, trách nhiệm triển khai thi hành Pháp lệnh.

Theo đó, các nội dung cơ bản của Kế hoạch là: Phổ biến, tuyên truyền Pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh; Xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh; rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Kiện toàn, tập huấn nâng cao năng lực cho Thẩm phán; Thống kê, tổng hợp về xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án.

Tòa án nhân dân tối cao cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các Tòa án và cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Pháp lệnh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đề nghị Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Pháp lệnh; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có); Bộ Tài chính phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu xây dựng đề xuất Chính phủ bố trí kinh phí cho hoạt động xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Pháp lệnh; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thi hành Pháp lệnh; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).

 

TRIỆU MẠO

Nguồn: Tạp chí VHNT số 498, tháng 5-2022

 

;