Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại Bộ VHTTDL

Ngày 9-3-2023, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã ký quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) năm 2023 tại Bộ VHTTDL.

Kế hoạch đề ra 3 nhóm nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2023, cụ thể:

Nhóm nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thể chế, kế hoạch phát triển dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL như: ban hành kế hoạch về dữ liệu mở bao gồm danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở, mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch; cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch; ban hành danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ VHTTDL, kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục;  chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nội bộ, cập nhật quy trình điện tử theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng dữ liệu của CSDLQG về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an thực hiện trên Cổng Dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ chuyên ngành của đơn vị...

Nhóm nhiệm vụ thực hiện kết nối kỹ thuật, khai thác thông tin từ CSDLQG về dân cư: triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ VHTTDL (LGSP); đảm bảo môi trường, điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26-4-2022; thực hiện tích hợp, kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ VHTTDL với CSDLQG về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công; triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành với CSDLQG về dân cư.

Nhóm nhiệm vụ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện: Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch triển khai; tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tại Bộ.

THANH DANH

 

;