Tổ chức tập huấn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Ngày 11-6-2024, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1576/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn. Thời gian tổ chức trong 2 ngày vào quý III năm 2024 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Học viên tham gia Lớp tập huấn gồm 87 người, trong đó: 69 người là nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào DTTS là đối tượng không hưởng lương ngân sách có xác nhận của địa phương nơi cư trú; 18 người là cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nội dung giảng dạy gồm 4 chuyên đề: 1. Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới; 2. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS; Bài trừ hủ tục lạc hậu và xây dựng môi trường văn hóa vùng đồng bào DTTS; 3. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS; Công tác xây dựng gia đình văn hóa vùng đồng bào DTTS; 4. Công tác giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS và bảo vệ nền di sản văn hóa dân tộc trên môi trường không gian mạng.

THANH DANH

;