Thêm 6 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và bổ sung 1 điểm di tích

Ngày 20-3-2023, Bộ VHTTDL đã ban hành các Quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho 6 di tích thuộc các tỉnh: Thái Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Đắk Nông, Bắc Giang, Cao Bằng; bổ sung điểm di tích tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, 6 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia trong đợt này gồm:

1- Di tích lịch sử Miếu Giàng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (QĐ số 697/QĐ-BVHTTDL).

2- Di tích khảo cổ Mái đá bản Mòn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (QĐ số 698/QĐ-BVHTTDL).

3- Di tích khảo cổ Hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (QĐ số 700/QĐ-BVHTTDL).

4- Di tích khảo cổ Hang C6-1, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (QĐ số 701/QĐ-BVHTTDL).

5- Di tích lịch sử Địa điểm làng chiến đấu Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (QĐ số 702/QĐ-BVHTTDL).

6- Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Xe – Máy quân đội, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (QĐ số 703/QĐ-BVHTTDL).

Cũng trong ngày 20-3-2023, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 699/QĐ-BVHTTDL bổ sung điểm di tích Nhà làm việc của nhà bác học Alexandre Yersin tại Hòn Bà, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vào Di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học Alexandre Yersin - tỉnh Khánh Hòa tại Điều 1 Quyết định số 993-QĐ ngày 28-9-1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Theo các Quyết định, UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

THANH DANH

;