Hà Nội: Trưng bày sách, báo “Hồ Chí Minh - tên người sáng mãi với non sông Việt Nam”

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng ngày 18-5, Thư viện Hà Nội đã tổ chức trưng bày, triển lãm sách báo “Hồ Chí Minh - Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam”.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của một người cộng sản chân chính trọn đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân; là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, nhân ái, thương dân; là mẫu mực về đạo đức cách mạng. Đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người là một trong những tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày

Nhằm khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; khẳng định niềm tin yêu, lòng biết ơn vô hạn của đồng bảo cả nước cũng như nhân dân Thủ đô đối với Bác, qua đó động viên mỗi cá nhân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, Thư viện Hà Nội đã tổ chức trưng bày giới thiệu hơn 500 tài liệu sách, báo, cung cấp những tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đóng góp của Người trong công cuộc chấn hưng nền giáo dục nước nhà, trong quá trình xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Trưng bày gồm 4 nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới; Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội.

Trưng bày diễn ra đến 25-5-2022.

THANH DANH

;