Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam

Chiều 21-6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu tại khu trưng bày sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lãnh đạo, đại biểu các ban, bộ ngành T.Ư; các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dày hơn 900 trang, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ VHTTDL, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản. Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong thời gian gần 60 năm qua.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách gồm 3 phần: 

Phần thứ nhất: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc, Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc...thể hiện tư tưởng nhất quán của người đứng đầu Đảng ta đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phần thứ hai: Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững, tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của từng cơ quan văn hóa cụ thể.

Phần thứ ba: Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Cuốn sách cũng tuyển chọn hơn 100 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương; các cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị trong ngành Văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Trải qua nhiều cương vị  công tác, với những trọng trách được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó, đồng thời là một nhà văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, dành tâm huyết rất lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” có ý nghĩa rất quan trọng, hệ thống hóa quan điểm, chỉ đạo của Tổng Bí thư về văn hóa Việt Nam, thể hiện tập trung và sinh động, tầm vóc tư tưởng rộng lớn, tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chỉ đạo chiến lược và nhất quán của người đứng đầu Đảng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những phân tích, kiến giải và chỉ đạo quan trọng về đặc trưng, bản chất, vị trí, vai trò, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được đúc kết từ thực tiễn phong phú, khẳng định sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa. Nội dung bài viết trong cuốn sách thể hiện tư duy biện chứng của quá trình vận động, phát triển, những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

“Với trí tuệ uyên bác và sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, đồng chí đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, đúc rút những vấn đề có tính quy luật khách quan, có giá trị định hướng sâu sắc về xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới, trọng tâm là xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Có thể khẳng định, cuốn sách là công trình có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, là cuốn cẩm nang về công tác xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam”- đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Để phát huy hiệu quả giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của cuốn sách, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách đến cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đến đội ngũ cán bộ đảng viên và Nhân dân, góp phần phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần quan tâm, chỉ đạo làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp Nhân dân… Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên dịch và xuất bản cuốn sách bằng nhiều ngoại ngữ, phát hành rộng rãi đến các cơ quan đối ngoại trong và ngoài nước, góp phần phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức cho các đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước và cụ thể hóa trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ...

Thứ ba, các chi bộ đảng triển khai sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ ra mắt sách

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, ý kiến của các đại biểu là các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ cũng đã khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của cuốn sách, có ý nghĩa thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Bộ VHTTDL ý thức sâu sắc rằng, cuốn sách có giá trị vô cùng to lớn, bởi đây không chỉ là sản phẩm trí tuệ, tâm huyết của riêng Tổng Bí thư, mà quan trọng hơn là một công trình khoa học có tính chất hệ thống, tập hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những phát biểu, bài viết của người đứng đầu Đảng ta về bản chất và đặc trưng của văn hóa Việt Nam, về vai trò, sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho phát triển - sự gắn kết của văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội; về giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới…”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng bày tỏ: “Được cầm trên tay cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn ngành Văn hóa hết sức vui mừng vì có thêm cuốn “Cẩm nang” cho công tác phát triển văn hóa, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm quán triệt sâu sắc, chuyển tải, cụ thể hóa những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để những nội dung cốt lõi của cuốn sách được lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của đội ngũ những người làm công tác văn hóa, biến nhận thức thành hành động cụ thể; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng sách cho các đơn vị

Ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết: Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trên trang https://sachquocgia.vn. Đồng thời, ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, Nhà xuất bản sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới.

 PV- Ảnh: NAM NGUYỄN

;