Quảng Bình: Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả quan trọng

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình, năm 2023, Sở đã triển khai đồng bộ các hoạt động từ lập hồ sơ khoa học đề nghị các cấp xếp hạng di tích và ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, công tác trùng tu, tôn tạo di tích, phục dựng lễ hội, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trao truyền các giá trị di sản đến việc tổ chức các hoạt động trưng bày, biểu diễn phát huy giá trị di sản văn hóa. Nhờ vậy công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, Lễ hội Mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy đã được Bộ VHTTDL ghi vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia; 2 Di sản đề nghị Bộ VHTTDL ghi vào Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đã được Hội đồng Di sản thông qua (Hát ru Cảnh Dương; Hát Kiều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình); Di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ Hoàng Kế Viêm, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh được xếp hạng di tích cấp quốc gia; có thêm 4 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.

Sở đã tổ chức 3 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trình diễn các giá trị văn hóa phi vật thể cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, hạt nhân văn hóa cơ sở (Lớp trao truyền kỹ năng Hát Tuồng bội Khương Hà tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch; lớp tập huấn trao truyền kỹ năng trình diễn múa bông, chèo cạn phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới; tổ chức trao truyền kỹ năng Hát Sắc bùa tại huyện Minh Hóa).

Đồng thời, triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, Sở đã ban hành 9 kế hoạch và triển khai xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Thượng Hóa, xã Hóa Sơn huyện Minh Hóa; xã Lâm Thủy, xã Kim Thủy huyện Lệ Thủy; xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình; thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy để khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình gắn với phát triển du lịch”… Việc triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 06 đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bên cạnh đó, sưu tầm được 200 hình ảnh, tư liệu phục vụ cho công tác trưng bày và lưu trữ; sưu tầm, tiếp nhận, 190 hiện vật, trong đó 135 hiện vật đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai kiểm kê sưu tầm di sản văn hóa các dân tộc thiểu số 5 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa; Tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật do các nhà sưu tập tư nhân của tỉnh Bình Thuận hiến tặng.

Ngoài ra, Sở và Bảo tàng Tổng hợp đã hoàn thành và tổ chức nghiệm thu, đưa vào ứng dụng các đề tài khoa học cấp tỉnh, Đề tài “Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” và Đề tài “Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Bình giai đoạn 1945-1975, phục vụ phát triển du lịch”.

THANH DANH

;