Hậu Giang: Khảo sát địa điểm thực hiện pa nô tuyên truyền bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

 

Theo đó, trong năm 2023, Sở VHTTDL sẽ thực hiện 4 pa nô tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 4 huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp và Châu Thành. Qua đây, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/1/2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, từng bước nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là các gia đình văn hóa hướng tới các chuẩn mực ứng xử văn hóa giữa các thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

Ở mỗi huyện, Sở đã khảo sát nhiều địa điểm và chọn ra 1 địa điểm phát huy tốt nhất hiệu quả công tác tuyên truyền và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông… để tổ chức thực hiện. Pa nô được thực hiện cố định, có diện tích 2,5m x 3,5m/pa nô, truyền tải nhiều nội dung và thông điệp tuyên truyền trên 2 mặt./.

 

QUANG BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 543, tháng 8-2023

;